Przygotowanie Planu Disaster Recovery

Przygotowanie Planu Disaster Recovery

Wprowadzenie do planu Disaster Recovery

Przedstawimy podstawowe zagadnienia, jakie należy uwzględnić myśląc o wprowadzeniu planu disaster recovery w firmie. Przedstawimy tylko kilka, według nas najważniejszych zagadnień, które zostały zebrane poprzez lata doświadczeń świadczenia usług w obszarze disaster recovery. Przedstawione informacje mają na celu pokazanie listy zagadnień i działań, jakie każdy musi uczynić chcąc z sukcesem wdrożyć disaster recovery – odtworzenie środowiska po awarii. Przedstawione informacje są przeznaczone dla firm średnich, dokonując modyfikacji można z powodzeniem wdrożyć również disaster recovery w firmie dużej jak i małej. W tekście przedstawiamy raczej ogólne informacje mogące mieć zastosowanie w firmach reprezentujących różne branże i różne modele biznesowe.

Samo posiadanie planu disaster recovery -odtworzenie środowiska po awarii – z czynnościami, które należy wykonać krok po kroku, oraz z realistycznym harmonogramem spowoduje spokojniejsze działanie i funkcjonowanie całej organizacji. Posiadanie planu DR przyczyni się w sposób wymierny do obniżenia ryzyka biznesowego związanego z prowadzeniem biznesu przez firmę.

W związku z tym, że większość naszych klientów posiada heterogeniczne środowisko pracy, przedstawiony plan będzie uwzględniał właśnie taką specyfikę firmy.

Cel planu disaster recovery
Głównym celem stworzenia planu disaster recovery jest przygotowanie działań w celu zabezpieczenia informacji zgromadzonych w formie elektronicznej przed zniszczeniem oraz ponownym ich udostępnieniem użytkownikom. Plan uwzględnia istotność informacji oraz możliwości finansowe firmy.

Różnice pomiędzy disaster recovery a business continuity
W wielu przypadkach i przez wile osób i firm oba sformułowania używane są zamiennie. Przedstawiamy poniżej kluczowe różnice pomiędzy DR i BC.

Definicja Business Continuity polega na określeniu aktywów, zagrożeń oraz scenariuszy, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój firmy oraz podejmowanie działań, w jaki sposób albo, do jakiego stopnia można ograniczyć te ryzyka. W większości wypadków BC dotyczy działań, jakie należy wykonać, aby DR nie doszło do skutku.

Definicja Disaster Recovery polega na zaplanowaniu określonych działań, które zostaną podjęte w chwili, gdy nastąpi awaria. Innymi słowy Disaster Recovery jest zbiorem określonych scenariuszy działań po określonej awarii. Najczęściej Disaster Recovery dotyczy działań w obszarze IT, ponieważ, to właśnie ten obszar jest: narażony najbardziej na destrukcję, jego centralizacja pozwala łatwo przygotować i wdrożyć plan jego naprawy, oraz jego istotność stanowi o przewadze konkurencyjnej firmy. Również dla wielu osób w firmie wiele zagadnień, które dotyczą bezpieczeństwa wiążą się właśnie z obszarem informatyki.

Nasze podejście do zagadnienia Disaster Recovery oraz Business Contiuity zostało wypracowane na przestrzeni lat świadczenia usług informatycznych. Należy podkreślić, że w każdym indywidualnym przypadku może ono inaczej wyglądać, aczkolwiek główne założenia, tezy i działania powinny wszędzie być podobne.