Audyt SharePoint

Audyt SharePoint

Wdrożenie SharePoint

Analiza posiadanego rozwiązania, przygotowanie raportu określającego stan obecny oraz sugestie usprawnień mających na celu poprawę funkcjonowania środowiska Microsoft SharePoint oraz zarekomendowanie kierunków zmian.

Przegląd aplikacji zbudowanych w środowisku Microsoft SharePoint
Analiza posiadanych oraz wykorzystywanych rozwiązań w środowisku Microsoft SharePoint.


Etapy projektu audytu serwerów Microsoft SharePoint


1: Analiza środowiska

Pierwszy etap ma na celu dokładne zapoznanie się z aktualną konfiguracją oraz parametrami środowiska Microsoft SharePoint. W czasie tych prac ComminT dokona analizy bieżącej infrastruktury, zapozna się z dostępną dokumentacją oraz przeprowadzi niezbędne konsultacje dotyczące wykorzystania środowiska w Firmie Klienta. Poprzez kontakty z użytkownikami aplikacji ComminT określi dokładne cechy, jakie musi spełniać środowisko aby zaspokajało potrzeby pracowników Firmy Klienta.

2: Propozycja modyfikacji środowiska

W oparciu o analizę i rozmowy przeprowadzone w Firmie Klienta ComminT zaproponuje  zmiany jakie należy i można dokonać aby środowisko realizowało poszczególne zagadnienia. ComminT dokona analizy bezpieczeństwa środowiska ze szczególnym naciskiem na znalezienie luk oraz słabych punktów. ten ma na celu skonfrontowanie podejścia ComminT do funkcji jakie ma realizować środowisko Microsoft SharePoint z oczekiwaniami użytkowników w Firmie Klienta. W końcu tego etapu nastąpi wybranie drogi rozwoju, która będzie najbardziej odpowiadała użytkownikom.

3: Wdrożenie zmian

Po przedstawieniu cech różnych możliwości usprawnienia środowiska ComminT wdroży zaakceptowane zamiany w Firmie Klienta. Przed wdrożeniem produkcyjnym nastąpi wdrożenie pilotażowe, mające na celu przetestowanie nowych rozwiązań.

4: Transfer wiedzy
Po zakończeniu zmian ComminT dostarczy i przekaże kompletną dokumentację konfiguracji oraz możliwości środowiska aplikacji w języku polskim Firmie Klienta.

5: Świadczenie usług wsparcia w zakresie administracji środowiskiem Microsoft SharePoint

Po przeprowadzeniu audytu środowiska Microsoft SharePoint w Firmie Klienta, ComminT będzie w stanie w sposób odpowiedzialny zaoferować konkurencyjne warunki w zakresie bieżącego wsparcia działań w zakresie administracji środowiskiem Microsoft SharePoint w sposób stały lub periodycznie.
W ramach usług powdrożeniowych ComminT oferuje wsparcie w zakresie korzystania ze środowiska przez okres dwudziestu dni roboczych w trybie testu produkcyjnego (wsparcie nie oznacza stałej obecności w Firmie Klienta.

Zakres usług

Zakres czynności jakie ComminT może zaoferować w ramach wsparcia bieżących działań administracyjnych środowiskiem Microsoft SharePoint:

 • Rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników korzystających z systemu.
 • Instalacja i konfiguracja oprogramowania MS SharePoint.
 • Wykonywanie comiesięcznych przeglądów technicznych systemu, optymalizacja ustawień konfiguracyjnych, rejestracja użytkowników, usuwanie użytkowników, przenoszenie użytkowników między jednostkami organizacyjnymi.
 • Doradztwo w zakresie procedur bezpieczeństwa, wystawiania certyfikatów, replikacji i współpracy domen MS SharePoint.
 • Zarządzanie prawami dostępu użytkowników do zasobów platformy MS SharePoint.
 • Analiza List Kontroli Dostępów- Bieżąca kontrola zawartości grup o istotnym znaczeniu pod względem bezpieczeństwa i kasowanie użytkowników, którzy w ewidentny nie powinni do tej grupy należeć- Usuwanie z grup wpisów nieistniejących użytkowników lub dopisywanie do grup użytkowników nowo utworzonych, jeżeli nie zostało to wykonane w trakcie rejestracji.- Wyszukiwanie potencjalnych luk w systemie kontroli dostępu i wskazywanie zagrożenia
 • Wykonywanie upgrad’ów (uaktualnień) systemu w zakresie tej samej wersji oprogramowania..
 • Zarządzanie parametrami konfiguracji replikacji.
 • Rekomendowanie, testowanie i implementowanie rozwiązań związanych zą systemu MS SharePoint  lub integrowaniem tej infrastruktury z systemami informatycznymi. Analiza bieżącego stanu systemu MS SharePoint i propozycje zmian w związku z rozwojem firmy.
 • Udział w przebudowie infrastruktury komunikacyjnej w obszarach mających związek z MS SharePoint. W tym asysta techniczna na życzenie Firmy w trakcie wykonywania prac instalacyjno -konfiguracyjnych innego oprogramowania, za które odpowiedzialni są bezpośrednio pracownicy Firmy w zakresie działań mających ścisły związek z platformą MS SharePoint.
 • Opracowanie procedur działania przy wykonywaniu typowych prac związanych z administrowaniem systemu z uwzględnieniem listy osób odpowiedzialnych za określone zadania i sposobu przekazywania im informacji.
 • Opracowanie metod systematycznego nadzoru i monitorowania infrastruktury MS SharePoint.
 • Rekomendowanie nowych rozwiązań zmierzających do rozwiązania ważnych problemów biznesowych Firmy.
 • Przygotowywanie procedur archiwizacji i backup’u danych.
 • Prowadzenie dziennika prac wykonanych na rzecz Firmy.
 • Obsługa awarii i sytuacja nietypowych.
Audyt SharePoint funkcjonalny i techniczny

Przeprowadzenie audytu SharePoint nie jest niezbędnym elementem procesu wdrożenia. Audyt wykonujemy w dwóch sytuacjach:

 • jeśli Twoja firma korzysta już z tego rozwiązania, ale chcesz zwiększyć efektywność pracy w środowisku SharePoint,
 • jeśli – już po zaprojektowaniu i wdrożeniu przez nas systemu – w organizacji zaszły znaczące zmiany, które sprawiają, że środowisko SharePoint należy przystosować do nowych uwarunkowań/ procesów istniejących w firmie.

Audyt może obejmować zarówno sposób funkcjonowania samego systemu SharePoint i badanie jego użyteczności, jak też techniczną poprawność pracy środowiska.

Audyt funkcjonalny

W pierwszym przypadku (audyt funkcjonalny, dotyczący użyteczności SharePoint dla pracowników firmy lub innych osób zaangażowanych w procesy), badamy w jakim stopniu system spełnia oczekiwania i potrzeby użytkowników. Ustalamy też, czy środowisko zapewnia firmie wzrost efektywności oraz czy pozwala na realizację założonych celów. Określamy, w jakich sytuacjach użytkownicy korzystają z SharePoint, na jakie problemy napotykają, czy istnieją dla nich jakieś przeszkody lub bariery w użytkowaniu tego środowiska.

W przypadku audytu już funkcjonującego SharePoint poznajemy także profil samych użytkowników środowiska – sposób, w jaki korzystają oni z platformy oraz ich doświadczenie (UX).

W efekcie audytu przygotowujemy raport, w którym podsumowujemy ustalenia dotyczące stanu obecnego (korzystanie przez użytkowników ze środowiska SharePoint, efektywność systemu, zgodność z celami, wymaganiami oraz oczekiwaniami, istniejące problemy i bariery) a także zaleceniami, dotyczącymi proponowanych zmian. Konfrontujemy ponadto oczekiwania samych użytkowników i ich przyzwyczajenia lub nawyki z faktycznym zastosowaniem SharePoint w konkretnych sytuacjach. Raport zawiera również informacje dotyczące zastosowanych metod badawczych wraz z podsumowaniem wyników badań.

Audyt techniczny

Ze względu na rodzaj i charakter procesów, realizowanych przy pomocy SharePoint, niezwykle ważna jest poprawność techniczna tego środowiska. W ramach audytu sprawdzamy zatem zarówno bezpieczeństwo danych wprowadzanych do systemu, jak i jego aktualność oraz poprawność archiwizacji danych. Sprawdzamy także, czy system jest prawidłowo skonfigurowany i funkcjonuje w sposób efektywny.

Wnioski z audytu zawieramy w raporcie. Ukazujemy w nim podsumowanie ustaleń dotyczących technicznego funkcjonowania systemu,wskazujemy błędy wraz z ich przyczynami, oceniamy efektywność. Prezentujemy także zastosowane metody analityczne wraz z wynikami tych analiz. W dalszej części raportu przedstawiamy propozycje konkretnych zmian, rekomendowanych do wdrożenia.

Efekt końcowy przperpowadzenia audytu

Efektem końcowym projektu będzie stworzenie i wdrożenie stabilnego iśrodowiska Microsoft SharePoint u Klienta oraz wżności od wybranego modelu współpracy posiadanie stałego lub periodycznego wsparcia wadministrowania środowiskiem Microsoft SharePoint oraz tworzenia aplikacji.

Zapewniamy, że użytkownicy środowiska odniosą wymierne korzyści wynikające zpoprawy jego działania środowiska Microsoft SharePoint.

Profil współpracy

Proponujemy elastyczny profil współpracy, który można podzielić na następujące formy:
Rozliczenie za godziny pracy konsultanta,miesięczny o określonym zakresie obowiązków,według ustalonego projektu,
Stała umowa ramowa z określoną liczbą godzin w abonamencie

 Przykład oferty Audyt SharePoint

Założenia projektowe audytu SharePoint
 • Ocenę stanu bieżącego środowiska SharePoint Foundation 2010
 • Rekomendacje dotyczące stanu docelowego wyżej wymienionego środowiska, który zapewni m.in.:
  1. Bezpieczeństwo informacji.
  2. Kontrolowanie wersji zmienianych elementów (plików/dokumentów).
  3. Zapewnienie, by środowisko rozwojowo-testowe i produkcyjne było chronione i kontrolowane.
  4. Mechanizm przenoszenia pakietów oprogramowania pomiędzy środowiskami: rozwojowo-testowym i produkcyjnym.
Audyt SharePoint, analiza środowiska

ComminT Sp. z o.o., w ramach audytu środowiska SharePoint Foundation 2010, wykona w siedzibie Firmy analizę istniejących środowisk.

ComminT Sp. z o.o. w trakcie prac na środowiskach Firmy uruchomi narzędzia gromadzące i przetwarzające dane dotyczące używanych systemów.

W trakcie przeprowadzanej analizy zostanie wykonany wywiad z pracownikami działu IT Firmy, dotyczący farm SharePoint Foundation 2010 oraz ich usług.

W ramach przeprowadzonego audytu, ComminT Sp. z o.o. przedstawi Zamawiającemu najlepsze praktyki dotyczące:

 • Efektywnego zarządzania uprawnieniami.
 • Zarządzania pracownikami w Active Directory (AD).
 • Możliwości pracy zespołowej oraz zarządzania wersjami plików i/lub dokumentów.
 • Automatyzacji wdrożenia oraz przenoszenia nowych rozwiązań pomiędzy środowiskami.
Audyt SharePoint

W rozdziale zebrano najważniejsze założenia dotyczące realizacji projektu:

Audyt SharePoint zostanie przeprowadzony na środowisku Microsoft SharePoint

 • Wszelkiego rodzaju niedostępności systemów dziedzinowych, zarówno na środowisku testowym, jak i produkcyjnym, mogą powodować opóźnienia prac i przedłużenie realizacji projektu
 • ComminT Sp. z o.o. zobowiązuje się do dostarczenia raportu z wykonanego audytu, razem z rekomendacją dotyczącą miedzy innymi:
  1. Bezpieczeństwa informacji
  2. Kontrolowania wersji zmienianych elementów (plików/dokumentów)
  3. Zapewnienia, by środowisko rozwojowo-testowe i produkcyjne było chronione i kontrolowane
  4. Mechanizmu przenoszenia pakietów oprogramowania pomiędzy środowiskami: rozwojowo-testowym i produkcyjnym
   1. Audyt środowiska SharePoint zostanie przeprowadzony w siedzibie Firmy
   2. Raport podsumowujący wyniki audytu zostanie przygotowany w siedzibie ComminT Sp. z o.o.
Zabezpieczenie środowisk

ComminT Sp. z o.o. zobowiązuje się do przygotowania dokumentu zawierającego rekomendację dotyczącego sposobu bezpiecznego udostępniania środowisk:

 • Testowego
 • Produkcyjnego

Użytkownikom, którzy pochodzą z różnych domen oraz  spoza domeny klienta. Raport będzie zawierał możliwe rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo danych domen oraz koszt wprowadzenia danego systemu zabezpieczeń. W celu dokonania jak najlepszej rekomendacji, wymagana będzie wcześniejsza analiza obecnych środowisk wraz ze strukturą obecnych domen oraz zaufania, jakie miedzy nimi zostało wdrożone.

Opcjonalne założenia projektowe

ComminT Sp. z o.o. może dostarczyć firmie dodatkowe wyceny, takie jak:

 • Koszt przeniesienia środowiska na nowszą wersję SharePoint
 • Koszt przeniesienia środowiska na SharePoint online
 • Dodanie kosztu przeniesienia danych z dodatkowych systemów które nie zostały jeszcze wycenione
Wymagania wobec firmy klienta  

W projekcie Umowy zapisano zobowiązania ścisłej współpracy stron w celu najefektywniejszej realizacji Umowy. Zadania, w których przewidziana jest współpraca firmy, wskazano w propozycji Harmonogramu, w szczególności są to:

 • Odbiór produktu projektu w przewidzianych w Harmonogramie terminach,
 • Firma zapewni ComminT Sp. z o.o. dostęp online do logów systemów dziedzinowych w trybie do odczytu,
 • Firma zapewni dostęp do innych zasobów, wykrytych w trakcie analizy, a koniecznych do prawidłowej realizacji projektu,
 • Firma będzie udzielać odpowiedzi na zapytania w ciągu 48 godzin od przekazania przez Wykonawcę zapytania,
 • Firma w czasie trwania projektu wskaże osobę właściwą do kontaktu i odpowiedzialną za przepływ informacji, po stronie Firmy, pomiędzy Firmą a Wykonawcą,
 • Firma zapewni uprawnionym członkom zespołu ComminT Sp. z o.o. pełny dostęp do środowisk testowych i produkcyjnych platformy SharePoint,
 • Firma zapewni uprawnionym członkom zespołu ComminT Sp. z o.o. zdalny dostęp do sieci wewnętrznej, w której są uruchomione środowiska testowe i produkcyjne platformy SharePoint
 • Firma zapewni uprawnionym członkom zespołu ComminT Sp. z o.o. dostępu do sieci zewnętrznej (dostęp do Internetu pozwalający na co najmniej wysyłanie i odbieranie wiadomości mailowych) pracownikom i współpracownikom ComminT Sp. z o.o. oddelegowanym do pracy na terenie Firmy,
 • Firma udostępni ComminT Sp. z o.o. dane dotyczące zewnętrznych dostawców, razem z kontaktami do tych dostawców, jeśli takowe istnieją.
Proponowany harmonogram prac audytu SharePoint i analizy

Rozpoczęcie prac będzie możliwe w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy. Warunki niezbędne do rozpoczęcia prac:

 • Dostępność kluczowych osób potrzebnych do realizacji projektu
 • Zapewnienie pracownikom ComminT Sp. z o.o. zdalnego dostępu do obecnego portalu

Etap

Opis

Analiza

Analiza obecnego funkcjonowania systemu.

Dokumentacja

Przygotowanie dokumentacji z audytu.

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia systemów.

Przygotowanie raportu zawierającego ograniczenia licencyjne.

Przygotowanie dokumentu kosztu podniesienia wersji SharePoint.

Przygotowanie dokumentacji z analizy dodatkowych systemów.

 

 

 

 

Powiązane artykuły