Analiza potrzeb firmy w ramach planu przygotowania SIWZ

Analiza potrzeb firmy w ramach planu przygotowania SIWZ

Wykonanie SIWZ

Zakres działań w ramach pierwszego etapu projektu:

 • analiza podstawowych procesów biznesowych w stopniu wystarczającym do określenia potrzeb funkcjonalnych systemu;
 • określenie celów projektu spójnych ze strategią rozwoju przedsiębiorstwa i miar do oceny stopnia realizacji prac wdrożeniowych;
 • analiza potrzeb informacyjnych zarządu i kierownictwa firmy;
 • analiza wymagań użytkowników;
 • analiza infrastruktury informatycznej;
 • opracowanie zakresu wdrożenia systemu IT;
 • opracowanie ramowego harmonogramu wdrożenia;
 • opracowanie zapytania ofertowego dotyczącego systemu informatycznego bazującego na specyfikacji wymagań;
 • udział w określeniu kryteriów oceny systemów.

Wynikiem pierwszego etapu jest dokument Analiza zawierający:

 • sprecyzowany cel implementacji systemu informatycznego IT i miary stopnia realizacji prac wdrożeniowych;
 • specyfikację wymagań funkcjonalnych w stosunku do systemu IT (URDRequirements Definition);
 • specyfikację procesów biznesowych objętych wdrożeniem systemu IT;
 • specyfikację wymagań w stosunku do oprogramowania, (SRS–Requirements Specification);
 • rekomendację platformy technicznej systemu.
 • dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawierający:
 • wymagania formalne do oferty,
 • niezbędne informacje o kliencie,
 • zawartość oferty,
 • wymagania do dostawcy w tym:
 • jakość dostawcy,
 • posiadane referencje,
 • używane standardy,
 • infrastruktura techniczna i architektura systemu,
 • instalacja systemu,
 • szkolenia,
 • dokumentacja systemu,
 • stosowana metodyka wdrożenia,
 • harmonogram implementacji,
 • zarządzanie projektem,
 • metody zapewnienia jakości,
 • wymagania funkcjonalne do systemu,
 • zgodność rozwiązania z zasadami prawa w Polsce,
 • wydolność systemu,
 • serwis i utrzymanie systemu.

Pomoc w wyborze rozwiązania

Pomoc obejmuje następujące elementy:

porównanie i ocena otrzymanych ofert;
udział w wizytach referencyjnych;
udział w przygotowaniu scenariuszy do prezentacji;
prezentacje rozwiązań;
zabezpieczenie interesów klienta poprzez wsparcie w trakcie negocjacji kontraktu w zakresie:
aspektów prawnych oraz zapewnienia zgodności systemu zprawa w Polsce. Identyfikacja zapisów prawnych, które mogłyby być wykorzystane przez dostawcę na niekorzyść klienta w sytuacjach kryzysowych;
kompleksowości umowy.

Wsparcie klienta podczas negocjacji z dostawcami ma na celu zminimalizowanie zagrożeń wynikających z procesu wdrożenia systemu informatycznego oraz zabezpieczenia interesów Państwa Firmy.