Proces realizacji projektu przygotowania SIWZ

Proces realizacji projektu przygotowania SIWZ

Przedmiot i zakres kompetencji

Przedmiotem prac jest analiza wymagań Klienta, model procesów biznesowych, stworzenie dokumentu – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, opracowanie wymagań przetargowych, przegląd dostępnych na rynku aplikacji IT, udział w ocenie otrzymanych ofert oraz audyt prowadzonego wdrożenia Zintegrowanego Systemu. W zakres prac wchodzą poniższe zagadnienia, podzielone na następujące trzy etapy.

Proces realizacj projektu przygotowania SIWZ Etap 0 – Przygotowanie do realizacji etapów I – III

Rozpoznanie środowiska realizacji projektu, w ramach którego powstanie Aplikacja –

  • zapoznanie się z założeniami co do budowy Aplikacji w ramach projektu Aplikacji dla Firmy, zapisami studium wykonalności projektu Aplikacji dla Firmy (w obszarze dotyczącym Aplikacji), praktyką zarządzania projektem Aplikacji dla Firmy w Firmie.

Zdefiniowanie w uzgodnieniu z Firmą produktów przewidzianych do wytworzenia w ramach realizacji zadania budowy Aplikacji.

Opracowanie w uzgodnieniu z Firmą metody monitorowania prac -szczegółowego harmonogramu realizacji prac ze wskazaniem punktów kontrolnych.

Opracowanie w uzgodnieniu z Firmą metody zarządzania jakością dla zadania budowy Aplikacji -zdefiniowanie jakościowych kryteriów odbioru produktów, opracowanie metody testów produktów informatycznych.

Uzgodnienie z Firmą metody zarządzania wersjami produktów.

Proces realizacj projektu przygotowania SIWZ Etap I – Wykonanie projektu informatycznego

Analiza użyteczności obecnie posiadanej Aplikacji -funkcjonalności, dostępności, ergonomii, widoczności, struktury treści i zarekomendowanie zmian w w/w zakresie.

Określenie wymagań funkcjonalnych Aplikacji –

  • zaproponowanie wymagań funkcjonalnych na podstawie analizy dobrych praktyk rynkowych, wykorzystanie w celu określenia wymagań funkcjonalnych wniosków z analizy użyteczności.
  • zaproponowanie wymagań funkcjonalnych wspierających widoczność serwisu w wyszukiwarkach internetowych.

Określenie wymagań pozafunkcjonalnych Aplikacji.

  • zaproponowanie wymagań pozafunkcjonalnych na podstawie analizy dobrych praktyk rynkowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dostępności, ergonomii i architektury informacji, weryfikacji spójności zaproponowanych wymagań pozafunkcjonalnych z rozwiązaniami stosowanymi w Firmie w zakresie systemów informatycznych, wykorzystanie w celu określenia wymagań pozafunkcjonalnych wniosków z analizy użyteczności,
  • zaproponowanie wymagań pozafunkcjonalnych wspierających widoczność serwisu w wyszukiwarkach internetowych, uwzględnienie w propozycji wymagań pozafunkcjonalnych wizji Aplikacji w Firmie i założeń integracji Aplikacji z innymi aplikacjami wykorzystywanymi w Firmie w zakresie przedstawionym prze Firmę).

Utworzenie dokumentacji projektowej stanowiącej bazę opisu przedmiotu zamówienia do zamówienia w formie przetargu na realizację Aplikacji, zgodnej z założeniami dotyczącymi realizacji zadania (w wymiarach: czas, budżet, jakość, zakres).

Proces realizacj projektu przygotowania SIWZ Etap II – Doradztwo w zakresie przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wsparcia merytorycznego w procesie udzielenia zamówienia na realizację aplikacji

Opracowanie, w uzgodnieniu z Firmą, opisu przedmiotu zamówienia.

Opracowanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.

Opracowanie w ramach specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisów, gwarantujących aktualizację i modyfikację stosowanych rozwiązań zgodnie z potrzebami w okresie trwania projektu oraz uzgodnione z Firmą warunki utrzymania i administrowania Aplikacją.

Sformułowanie warunków udziału wykonawców w postępowaniu.

Opracowanie kryteriów oceny ofert.

Udział przedstawiciela ComminT w charakterze biegłego przy przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania oferentów oraz ewentualne odwołania.

Udział przedstawiciela ComminT w charakterze biegłego przy ocenie złożonych ofert oraz ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Proces realizacj projektu przygotowania SIWZ Etap III – Nadzór nad realizacją i wdrożeniem aplikacji

Monitorowanie prac i zapewnienie ich realizacji zgodnie z harmonogramem.

Bieżące udzielaniu, w porozumienie z Firmą, odpowiedzi na pytania zgłaszane przez wykonawcę Aplikacji, dotyczące aspektów merytorycznych realizowanych prac.

Zarządzanie jakością etapu -przeprowadzenie testów i odbiorach produktów etapu.

Zarządzanie ryzykiem etapu -monitorowanie i zgłaszanie ryzyka Wykonawcy wraz z propozycjami zarządzania ryzykiem.

Wsparcie Firmy w odbiorze całości prac wykonawczych.