Definicja M&A, Definicja Mergers and Acquisitions, Definicja fuzje i przejęcia

Definicja M&A, Definicja Mergers and Acquisitions, Definicja fuzje i przejęcia

Definicja M&A - Mergers and Acquisitions – fuzje i przejęcia. Pojęcie dotyczy kupowania oraz zbywania przedsiębiorstw w celu realizacji ich wspólnych albo jednego z podmiotów.

English Version

Typy transakcji M&A

Transakcje M&A charakteryzują się dwoma typami:

M&A finansowe. Dotyczą fuzji, przejęcia firm przez podmioty finansowe, niezwiązane poprzez profil swojej działalności z firmą, która zostaje przejęta. We wszystkich wypadkach, celem firmy, która przejmuje inną firmę jest zarobienie na transakcji w określonym przedziale czasowym. Albo poprzez przeprowadzenie restrukturyzacji, albo poprzez proces przejęcia wielu, różnych firm z tej samej branży działających na różnych rynkach geograficznych. Fuzji ich, sprzedaniu w całości inwestorowi branżowemu. W wielu wypadkach M&A finansowe przebiega na zasadzie leveraged buyout (LBO)

M&A strategiczne. Dotyczą transakcji przejęcia firmy bezpośrednio konkurującej lub posiadającej komplementarne produkty. Firmy, która działa na rynku firmy przejmowanej lub na innym, geograficznie rynku. Celem M&A strategicznego jest aktywne zarządzanie i rozwój kupowanej firmy.

Różnice między mergers and acquisitions. Różnice pomiędzy fuzją a przejęciem firmy.

Mergers, fuzje firm dotyczą podmiotów o podobnej skali działania. Firm działających w tej samej branży albo branżach komplementarnych. Celem fuzji firm jest zwiększenie ich skali działania, zmniejszenie sezonowości sprzedaży, zwiększenie efektywności procesowej, uzyskanie lepszej pozycji przetargowej w zakresie zakupów i / lub sprzedaży. W większości wypadków tworzony jest jeden podmiot, lub budowana jest struktura holdingu, do której wychodzą dwa podmioty.

Acquisitions, przejęcie firmy jednej firmy przez drugą. W wyniku przejęcia, przejmowana firma wykonuje operacje narzucone przez firmę przejmującą. Przejęcie może być dokonane przez firmę z tej samej branży lub zupełnie innej.

Proces Mergers and Acquisitions, M&A co to jest?

Proces Mergers and Acquisitions (M&A) składa się z wielu kroków. Może trwać nawet kilka lat. Liczonych od momentu podjęcia decyzji do jej finalizacji i przejęcia udziałów jednej firmy przez drugą. W kilku punktach przedstawimy, jak wygląda proces fuzji i przejmowania firm. Proces mergers and acquisitions.

Zbuduj strategię M&A. Strategia M&A polega na precyzyjnym określeniu wszystkich powodów oraz korzyści, jakie wynikają z procesu. Jaki jest cel pozyskania firmy? Co firma poprzez pozyskanie innej firmy uzyska? Co firma straci w wyniku przejęcia? Jakie, inne działania, poza pozyskaniem firmy, może dokonać, aby uzyskać ten sam cel?

Określenie kryteriów M&A. Identyfikacja, określenie i wybór parametrów firmy, jakie ona musi spełniać, aby mogła być celem M&A. Określnie kryteriów ilościowych np. położenie, zysk, obrót, wielkość zatrudnienia, rodzaj działalności. Określenie kryteriów jakościowych związanych z ochroną środowiska, CSR, równego traktowania płci, wykorzystaniem energii ze źródeł niegenerujących CO2, spełnianiem dyrektyw ONZ, WHO. Dodanie do parametrów wag.

Poszukiwania potencjalnych firm. Wybór firm, które spełniają kryteria M&A. Sparametryzowanie każdej firmy.

Rozpoczęcie planu przejęcia firmy. Nawiązanie relacji biznesowych z firmami, które zostały wybrane jako cele M&A, cele przejęcia. Celem pierwszych rozmów jest pozyskanie informacji o oczekiwaniach firm, które mają być przejęte. Pozyskanie informacji, które są niedostępne poprzez wykonanie białego wywiadu. Dowiedzenie się, jakie są zamiary właścicieli firm, które mają być przejęte do ich sprzedaży.

Przeprowadzenie analiz. Zakładając, że pierwsze kontakty przebiegły właściwie. Wstępna selekcja firm do procesu M&A jest oparta na informacjach powszechnie dostępnych. Na podstawie informacji przekazanych przez firmę, która ma być kupiona. Firma przejmująca wykonuje analizy finansowe, marketingowe, organizacyjne, sprzedażowe, CSR. Analizy te są wykonane na podstawie danych oficjalnie przekazanych przez firmę, która ma być kupiona.

Negocjacje. Zakładając, że firma spełnia kryteria, firma, przeprowadzająca transakcję M&A przedstawia ofertę zakupu firmy. Po wstępnym jej przyjęciu rozpoczynają się negocjacje. Negocjacje mają na celu określenie warunków M&A, które są korzystne dla obu firm.

M&A due diligence. Po akceptacji oferty, firma przeprowadzająca transakcję M&A sprawdza szczegółowo firmę, którą ma kupić. Celem M&A due diligence jest precyzyjne oszacowanie wartości spółki przejmowanej. M&A due diligence dotyczy każdego aspektu firmy: finanse, rachunkowość, HR, marketing, sprzedaż, zarządzanie, produkcja.

Zakup i umowy sprzedaży. Zakładając, że M&A due diligence spełniło oczekiwania firmy przejmującej, następuje podpisanie umowy M&A i przeprowadzenie transakcji.

Zamknięcie transakcji M&A. Rozpoczęcie działania do tej chwili dwóch różnych firm, posiadających różne cele, jako jednej. Jednego wspólnego organizmu.

Doradztwo M&A, doradztwo w zakresie fuzji i przejęć  

Są to usługi konsultingowe wykonywane przez wyspecjalizowane firmy doradcze. Cechą charakterystyczną doradztwa M&A są korzyści, jakie uzyskuje zarówno firma przejmowana jak również firma przejmująca.

Doradztwo M&A świadczy na rynku bardzo wiele firm. Są to firmy działające w branżach:

 • Usługi księgowe.
 • Usługi prawnicze.
 • Doradztwo w obszarze HR.
 • Fundusze venture Capital.
 • Doradztwo gospodarcze.
Główne korzyści doradztwa M&A dla firmy przejmowanej to:
 • Lepsze możliwości negocjacyjne.
 • Zachowanie poufności danych wrażliwych.
 • Wynegocjowanie lepszych warunków transakcji.
 • Uzyskanie korzyści poza-finansowych, o których nie mają wiedzy właściciele.
 • Uzyskanie wyższej wartości firmy przejmowanej, poprzez podkreślenie istotnych przewag firmy.
Główne korzyści doradztwa M&A dla firmy przejmującej to:
 • Zmniejszenie ryzyka transakcji.
 • Rozpatrzenie różnych ryzyk transakcji.
 • Uzyskanie innej opinii osób spoza firmy.
 • Lepsza, oparta na faktach wiedza o firmie.
 • Większy wachlarz firm, które mogą być przejęte.
 • Nowe, szersze spojrzenie na różne aspekty firmy.
 • Porównanie wskaźników firmy przejmowanej ze standardami w branży.
 • Sprawdzenie dopasowania firmy przejmowanej do sposobu działania firmy przejmującej.
Zalety M&A

Główna zaleta dla firmy przejmującej jest możliwość szybszego wzrostu. Wzrostu nieorganicznego firm. Uzyskanie w bardzo krótkim czasie pozycji, którą firma przejmująca może nigdy nie osiągnąć.

Główną zaletą M&A dla firmy przejmowanej jest wyjście z biznesu. Skupienie się na innej działalności, pozyskanie środków finansowych i możliwość ich ulokowania w bardziej perspektywicznym biznesie.

WAŻNE: Definicja M&A, Definicja Mergers and Acquisitions, Definicja fuzje i przejęcia została opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek:

 • Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Autor: Morgan Robert, Bravard Jean-Louis Wydawca:MT Biznes
 • Outsourcing, Podręcznik Sprawdzonych Praktyk, Autor: Opracowanie zbiorowe Wydawca: MT Biznes
 • Outsourcing Krok po Kroku dla Menedżerów  Autor: Dominguez Linda R. Wydawca: Oficyna Wydawnictwo
 • Outsourcing w Zarządzaniu Przedsiębiorstwami, Autor: Kopczyński Tomasz Wydawca: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 • Przewodnik po zarządzaniu wiedzą e-biznes i zastosowania CRM – Ambit Tiwana
 • http://en.wikipedia.org/wiki/

 

 

 

 

 

 English Version

M&A definition - Mergers and Acquisitions. The name is regarding buying and selling companies to the purpose a realization both or one of them goals.

Types of the Mergers and Acquisitions transaction

M&A transactions are characterized by two types:

 • M&A financial. They concern the merger, of taking over companies by entities financial, not-connected through the scope of their activity with the name which is being excited. In all accidents, earning on the trade in the definite time period is a purpose of the company which is taking over other company. Either by conducting the restructuring, or through the process of taking over many, of all sorts companies from the same industry acting on different geographical markets. Of merger of them, for selling in the whole to the trade investor. In many M&A transactions financial is running on the leveraged principle buyout (LBO)
 • M&A strategic. They are applying to the transaction of taking over the company directly competing or having complementary products. Of company which is acting on the market of the company taken over or on other, geographically of market. With M&A purpose strategic there are an active management and a development of the bought company.
Differences between mergers and acquisitions.

Mergers of companies about the similar scale action concerns subjects. Of companies operating in the same industry or complementary industries. Increasing their scale of action is an aim of the merger of companies, reducing sales for the seasonal character, increasing the procedural effectiveness, getting the better bargaining position in the shopping and / or of sale. In the majority of cases one subject is formed, or a structure of the holding company, to which two entities are leaving is being built.

Acquisitions, taking over the company of one company through second. As a result of the takeover, the company taken over performs operations imposed by the seizing company. The takeover can be carried out by the company from the same industry or completely different.

Mergers and Acquisitions process, M&A what's this?

Mergers and Acquisitions (M&A) process consists of many steps. It can last even a few years. Of shares counted from the moment of making a decision for its finalization and taking over of one company through second. In a few points we will present, how a process is longing for the merger and acquisitions companies.

Build the M&A strategy. The M&A strategy consists on precise determining all reasons and benefits which result from the process. What aim of acquiring the company is? What by acquiring other company will the company get? What will the company lose as a result of the acquisitions? Which, other action, pose with acquiring the company, can make in order to get the same target?

Determining M&A criteria. the identification, the expression and choice of parameters of the company it must fulfil which, so that can be in order M&A. Name of quantitative criteria e.g. location, profit, turnover, size of the employment, type of activity. Determining the quality criteria associated with the environmental protection, CSR, regular treating the sex, with exploiting the energy from not-generating CO2 sources, fulfilling directives of the UN, WHO. Adding to parameters scales.

Seeking potential companies. Choice of companies which are meeting M&A criteria.

Beginning the plan of acquisition the company. Establishing business relations with companies which stayed chosen as M&A cells, cells of the takeover. Obtaining information about expectations of companies is a purpose of the first talks which are supposed to be acquired. Obtaining information which are inaccessible by performing the white interview. Learning, what intentions of owners of companies which are supposed to be taken over for their sale are.

Carrying out an analysis. Assuming that the first contacts actually proceeded. Preliminary selection of companies for the M&A process is based on universally accessible information. Based on information provided by the company which has to be bought. The seizing company performs financial, marketing, organizational, sale analyses, CSR. these Analyses are performed based on data officially provided by the company which is supposed to be bought.

Negotiations. Assuming that the company is meeting criteria, the company, conducting the M&A transaction is presenting the offer of the purchase of the company. After preliminary for for her accepting negotiations are starting. Negotiations are aimed at determining M&A conditions which are beneficial for both companies.

M&A due diligence. After approval of the offer, the company conducting the M&A transaction is checking the name which he is supposed to buy in detail. With M&A purpose due diligence precise estimating the value of the company taken over is. M&A due diligence is regarding every aspect of the company: finances, accounting, HR, marketing, sale, management, production.

The purchase and agreements of the sale. Establishing, that M&A due diligence it met expectations of the seizing company, signing the M&A agreement and conducting the transaction are taking place.

Closing the M&A trade. beginning acting to this moment of two all sorts companies, having different purposes, as one. Of one shared organism.

M&A consulting, consulting in the merger and acquisitions

They are these are consulting services exercised by special advisory companies. Benefits both a company taken over and a seizing company are receiving which are a distinctive feature of the M&A consulting.

The M&A consulting is providing a lot of companies on the market very much. They are these are operating companies in industries:

 • Accounting services.
 • Legal services.
 • Consulting in area HR.
 • Venture capital trusts.
 • Economic consulting.
Main benefits of the M&A consulting to the company taken over it:
 • Better negotiating possibilities.
 • Confidentality of sensitive data.
 • Negotiating the best possible conditions of the transaction.
 • Getting the benefit non-financial, which owners don't have a knowledge about.
 • Getting the higher value of the company taken over, by underlining essential majority companies.

Main benefits of the M&A consulting to the company seizing it:

 • Lowering the risk of the transaction.
 • Considering different risks of the transaction.
 • Obtaining other opinion of persons from outside the company.
 • Knowledge better, based on fact about the company.
 • Larger range of companies which can be taken over.
 • New, wider look at different aspects of the company.
 • Comparing indicators of the company taken over with standards in the industry.
 • Checking fitting the company taken over to the modus operandi of the seizing company.
M&A advantages

The main advantage for the seizing company is main possibility of the faster growth. Of inorganic height of companies. Never to achieve getting the position, with which the seizing company can in a very short time.

For the company taken over an exit from the business is a main M&A advantage. Concentration on other activity, raising financial resources and the possibility of putting them up at the more perspective business.