Modele outsourcingu IT wg. Gartner

Modele outsourcingu IT wg. Gartner

Modele Outsourcingu IT

Rozwój usług outsourcingu informatycznego wg Garnetra

W przyszłości dominującym modelem współpracy dla firm będzie outsourcing informatyczny polegający na korzystaniu z wielu dostawców. Każdy z dostawców usług it będzie wyspecjalizowany w swoim obszarze informatyki.

Dominujące będą cztery modele outsourcingu informatycznego:

 • zarządzanie,
 • dostęp,
 • optymalizacja,
 • tworzenie.

Firmy będą wybierały i dostosowywały do swoich potrzeb dostawców oferujących rozwiązania najlepsze w zakresie wartości jak i zakresu usług.

Firma Gartner Research przeprowadziła badania wśród prawie 500 dyrektorów i managerów informatyki oraz wyższego szczebla kierowników. Wśród nich można zauważyć duże przyzwolenie i aprobatę na korzystanie z usług outsourcingu informatycznego.

Dostęp do wiedzy jest głównym czynnikiem, który determinuje chęć z skorzystania z usług outsourcingowych. Firmy nie mogą konkurować na globalnych rynkach mając dostęp tylko i wyłącznie do własnych zasobów. Firmy nie mogą się opierać na wiedzy i doświadczeniu tylko i wyłącznie własnych pracowników. To tworzy niebezpieczeństwo wolniejszego wzrostu organizacji w porównaniu z konkurencją.

Outsourcing również odgrywa istotną rolę w zdobywaniu różnorodnych korzyści. Outsourcing postrzegany jest jako narzędzie, aby utorować przestrzeń do właściwego wzrostu wartości firmy oraz tworzenia i adoptowania nowych modeli biznesowych.

Prawie 75% respondentów upatruje w outsourcingu informatycznym źródła dostaw nowych technologii dla firm. Ponad 1/3 upatruje w outsourcingu informatycznym przestrzeni do budowania wirtualnych organizacji, gdzie zewnętrzne procesy i firmy dostarczają wiedzę dla zleceniodawcy usług.

W przyszłości można spodziewać się zmiany postrzegania funkcji outsourcingu informatycznego w firmach. Zmiana ta będzie polegała na transformację postrzegania firmy zewnętrznej z funkcji realizacji i wykonania usług na rzecz zleceniodawcy do funkcji przewodzenia i wyznaczania kierunki rozwoju.
Wysoki wzrost możliwości, jakie oferują usługi informatyczne jest również powodowany bardzo dużą konkurencją na tym rynku. Właściwie codziennie nowi usługodawcy pojawiają się na rynku by móc świadczyć usługi.

Czynniki mające wpływ na przyszłość outsourcingu usług informatycznych

 • 73% oczekuje od dostawców outsourcingu usług informatycznych nowych rozwiązań i polega na ich wiedzy i doświadczeniu
 • 18% planuje korzystać z usług Cloud computing on demand
 • 36% chciałoby stworzyć wirtualną organizację
 • 61% poważnie rozważa skorzystanie z usług informatycznych oferowanych przez nowych dostawców
 • 100% nie może polegać tylko i wyłącznie na własnych zasobach w procesie rozwoju funkcji informatycznych jako usług świadczonych dla pozostałych działów firm

Konkluzja -outsourcing usług informatycznych oferowanych przez wiele, wyspecjalizowanych firm będzie głównym modelem współpracy pomiędzy zleceniodawca a firmami informatycznymi

Koncepcja firmy, która wszystkie swoje funkcje wykonuje sama minęła bezpowrotnie. Zamiast firmy autarkicznej, na rynku powstaje coraz więcej firm, które realizują różne funkcje poprzez wiele, różnych działań wspólnych, partnerskich z innymi, niezależnymi od niej podmiotami. Firmy odnoszące sukcesy bazują i wykorzystują w swojej działalności tak zwaną wirtualną organizację lub rozszerzoną organizację. W ramach tej nowej struktury, do krytycznych czynników można zaliczyć umiejętność nawiązania, wdrożenia oraz zarządzania kompleksowa i wielowymiarową strategią sourcingową – strategią zaopatrzeniową lub strategią dostarczającą wartości (sourcing strategy). Strategia sourcingowa, która firma wdroży ma bardzo duży wpływ na firmy świadczące usługi outsourcingu IT. Strategia ta określa:

 • rodzaje usług outsourcingowych jakie firma potrzebuje,
 • sposób dostarczenia usług outsourcingu IT oraz
 • wartość, jaka ma być dostarczona dla firmy w procesie realizacji usług outsourcingowych.

Gartner identyfikuje cztery podstawowe modele outsourcingu informatycznego, które firma może zaadaptować w ramach własnej strategii sourcingowej, są to: buduj, kupuj, współpracuj oraz konkuruj.

Outsourcing usług informatycznych najbliższy jest scenariuszowi – kupuj. W ramach rozważania własnych scenariuszy sourcingowych, wiele firm postrzega outsourcing usług informatycznych jako rozwiązanie pozwalające uzyskać zakładane cele biznesowe przy minimalizacji ryzyka z tym związanego.

Outsourcing usług informatycznych może byż realizowany poprzez wiele form (opisanych na innych stronach naszego serwisu):

Czym jest sourcing?

 • Sourcing to proces identyfikowania firm współpracujących z organizacją.

Czym jest sourcing strategy?

 • Sourcing Strategy to standard i formalny proces. Proces, który polega na ciągłej analizie i oceny zespołu narzędzi i technik w celu usprawnienia sposobu generowania usługodawców.

Co jest celem strategii sourcingowej?

 • Celem sourcing strategy jest redukcja kosztów wyboru usługodawców.

Ważne

 • Opisane wyżej informacje pochodzą od firmy Gartner Research, która opublikowała raport dotyczący rozwoju informatycznych usług outsourcingowych.

Powiązane artykuły