Aplikacja B2B

Aplikacja B2B

Aplikacja B2B

Aplikacja B2B obecnie to narzędzie, z obszaru have to have it. Każda firma sprzedająca produkty poprzez sieć partnerów biznesowych zmuszona jest posiadać własną platformę B2B. Poniżej, w kilku punktach przedstawiamy zagadnienia, które mają na celu pomóc firmie wybrać właściwą aplikację B2B.

Definicja Aplikacja B2B definicja

Aplikacja B2B to oprogramowanie użytkowe, którego użytkownikami są osoby pracujące w firmach lub inne systemy informatyczne w nich wykorzystywane. Cechą charakterystyczną aplikacji B2B jest fakt, że wynikiem zastosowania i działania jest dokonanie transakcji. Aplikacja B2B może być bardzo prosta i polegać tylko i wyłącznie na udostępnieniu zasobów jednej firmy innym. Aplikacja B2B może być bardzo złożona i polegać na integracji systemów informatycznych wraz z czujnikami odpowiadającymi za monitorowanie stanów magazynowych. Może działać w sposób całkowicie automatyczny.

Aplikacja B2B to system informatyczny, który służy do wymiany danych pomiędzy firmami w sposób automatyczny lub półautomatyczny. Każdy użytkownik aplikacji B2B, aby korzystać z niej musi posiadać własne konto. Poprzez kategoryzowanie, grupowanie oraz zarządzanie uprawnieniami użytkownicy mają dostęp do danych specjalnie dla nich przygotowanych i opracowanych. Jednocześnie, użytkownicy nie widzą innych użytkowników aplikacji B2B. Zarządzaniem, przydzielaniem uprawnień, dostępów w aplikacji B2B zajmuje się firma, będąca jej właścicielem.

Aplikacja B2B, przykłady:
 • Pozyskiwanie informacji od użytkowników.
 • Bez udziału decyzyjnego człowieka po każdej ze stron.
 • Generowanie na ich podstawie u wystawcy aplikacji B2B określone działania biznesowe: wysłanie serwisanta, wysłanie określonej ilości produktów.
Definicja aplikacja B2B, cechy charakterystyczne, to integracja:
 • Rynków horyzontalnych – współpraca pomiędzy firmami prowadzącymi tą samą działalność.
 • Rynków wertykalnych – współpraca pomiędzy firmami prowadzącymi działalność w łańcuchu tworzenia wartości.
 • Firm, które stale ze sobą współpracują.
 • Przez stale rozumiana jest współpraca wielokrotna, co jakiś czas. Nie musi być codziennie lub nawet raz na kwartał.
Cel zastosowania aplikacji B2B

Celem stworzenia, wdrożenia i zastosowania aplikacji B2B jest uzyskanie w długim okresie czasu korzyści biznesowych. Korzyści, które przewyższają koszt jej stworzenia, utrzymania i rozwijania. W przynajmniej jednym z dwóch obszarów:

 • Zmniejszenie kosztów.
 • Zwiększenie zysków.
Definicja Aplikacja B2B została opracowana korzystając z

Aplikacja B2B

Pomysł na aplikację B2B

Są dwa, główne źródła pomysłów na stworzenie aplikacji B2B. są nimi albo czynniki zewnętrzne albo wewnętrzne.

 • Klienci, to główne zewnętrzne źródło pomysłów na aplikację. To oni wiedzą, czego najbardziej potrzebują i w jakiej formie. To relacje i procesy z klientami są naturalnym źródłem aplikacji, które później wdrażane są u innych klientów na innych rynkach.
 • Działy obsługi klienta, realizacji usług, dostarczania produktów, rozliczeń, księgowości, są głównymi, wewnętrznymi źródła pomysłów na aplikację B2B. Są to wszystkie te działy, które współpracują z klientami B2B. to osoby tam pracujące znają i realizują procesy biznesowe, które aplikacja może usprawnić. To osoby pracując w tych działach posiadają największą wiedzę, które procesy są najbardziej czasochłonne. Jak można je usprawnić.
Cele aplikacji B2B, aby przyniosła oczekiwane korzyści

Zastanów się, jakie cele musi spełniać aplikacja B2B, aby przyniosła oczekiwane korzyści. To są tylko ogólne cele. Te, które musisz postawić sobie muszą być mierzalne i określone w czasie. Tak, abyś mógł jednoznacznie stwierdzić, czy wdrożenie aplikacji B2B jest spełniło twoje oczekiwania, a jeżeli nie to, w jakim zakresie.

 • Zwiększenie sprzedaży.
 • Pozyskanie nowych klientów.
 • Usprawnienie rozliczeń z klientami.
 • Usprawnienie procesu obsługi klientów.
 • Ułatwienie procesu zamawiania i kompletowania zamówień.
Funkcje aplikacji B2B

Projektując aplikację B2B, bardzo trudno uwzględnić wszystkie wymagania i oczekiwania. Nawet, w sytuacji, w której projektowaniem wymagań zajmuje się firma, która posiada doświadczenie w tworzeniu aplikacji B2B.

Na początku tworzenia wymagań aplikacji B2B warto, abyś przygotował:

Wymagania aplikacji B2B

Napisanie dobrych, kompletnych wymagań aplikacji jest procesem bardzo długotrwałym. Jeżeli ktoś myśli, że w ramach posiadanych obowiązków, w wolnym czasie, w dwa tygodnie napisze całą dokumentację aplikacji, wszystkie wymagania i przypadki użycia, to się myli. W oddzielnych artykułach poruszyliśmy zagadnienia, które tutaj tylko sygnalizujemy. Opis aplikacji składa się z:

 • Wymagania biznesowe aplikacji B2B – to wymagania w obejmujące cel, strategię, główne założenia. Są w nich zawarte odpowiedzi na kluczowe pytania o potrzebę zaprojektowania aplikacji internetowej, jej cel biznesowy, korzyści, jakie jej wdrożenie ma wygenerować.
 • Wymagania funkcjonalne aplikacji B2B – opis i znaczenie funkcji, jakie posiada aplikacja. Określenie, jakie funkcje muszą zostać wdrożone, na którym etapie realizacji aplikacji.
 • Wymagania niefunkcjonalne aplikacji B2B – określenie czynników jakościowych, które mają wpływ na korzystanie z aplikacji. Wielokrotnie, w czasie rozmów z użytkownikami aplikacji, mówią o swoich oczekiwaniach, potrzebach w obszarze wymagań niefunkcjonalnych.
 • Przypadki użycia aplikacji B2B – sposób korzystania z aplikacji przez użytkowników. Najczęściej przypadki użycia tworzy się w postaci diagramów lub za pomocą grafik przedstawiających przepływ informacji.

Poniżej lista kilku dodatkowych punktów, dedykowanych aplikacji B2B.

 • UX w aplikacji B2B.
 • Sposoby wyszukiwania produktów.
 • Sposoby prezentacji wyników wyszukań.
 • Działania wykonywane na grupach użytkowników.
 • Zarządzanie grupami użytkowników w aplikacji B2B.
 • Sposoby przypisywania produktów do grup, kategorii.
 • Sposób uwzględnienia specyfiki branży w aplikacji B2B.
Integracja aplikacji B2B z innymi systemami

To właśnie poprzez integrację różnych systemów możesz uzyskać istotne korzyści biznesowe. Integracja aplikacji B2B pozwala wyeliminować osoby do wprowadzania i sprawdzania danych. Raz wprowadzone informacje do jakiejkolwiek aplikacji są dostępne w kolejnych bez konieczności ich sprawdzania, przepisywania. To w tym obszarze możesz uzyskać istotną przewagę konkurencyjną. Przewagę, która może w istotny sposób zmienić sposób konkurowania na rynku.

Najczęściej aplikacja B2B integruje się z systemem ERP, aplikacją CRM, aplikacją logistyczną, systemem magazynowym.

Aplikacja B2B, źródło przewagi konkurencyjnej

Aplikację B2B warto wdrożyć w sytuacji, w której koszty jej stworzenia i utrzymania są niższe niż zyski, które jej wdrożenie generuje. Mówiąc zarówno o kosztach jak i o zyskach, pieniądze są tylko jednym z wielu, różnych elementów. Istotnym zyskiem, który bardzo trudno zmierzyć jest zmiana wizerunku firmy. W wielu sytuacjach aplikacja B2B pozwala uzyskać istotną przewagę konkurencyjną.

Wynika to z kilku przyczyn. Najważniejsza z nich to fakt, że dla konkurencji przygotowanie i uruchomienie z sukcesem konkurencyjnej dedykowanej aplikacji może trwać kilka lat. Przez cały ten okres, firma, która pierwsza wdrożyła innowacyjną aplikację B2B może stać się bezkonkurencyjna. Ma możliwość stworzyć swój błękitny ocean. Istotny, niezwiązany z kosztami oraz niskimi cenami czynnik wyróżniający na rynku.

User Experience w aplikacji B2B

Aplikacja B2B to narzędzie, takie samo jak długopis czy nożyczki. I tak samo, jak te proste produkty, można ją wykonać w sposób, który umożliwi użytkownikom usprawnienie ich pracy, albo nie.

Na rynku jest dostępnych bardzo wiele, różnych aplikacji B2B. Poza funkcjami, które są bardzo podobne, głównym czynnikiem, który je wyróżnia jest doświadczenie, jakie oferuje użytkownikom. To właśnie User Experience decydują o sukcesie lub porażce aplikacji. Szczególnie w sytuacji, tak bardzo konkurencyjnego rynku.

Właściwie zaprojektowane User Experience zdecydowanie ułatwia pracę użytkownikom. Zachęca do korzystania z aplikacji. Minimalizuje bariery poznawcze. Prowadzi użytkowników, po ścieżce, którą już znają, którą doświadczyli z innych sytuacjach swojej obecności w internecie.

User Experience w aplikacji B2B, jest kluczowe dla jej sukcesu. Oprócz przepisywania kilka razy tych samych danych, to właśnie ułatwienie użytkownikom pracy jest kluczowym czynnikiem sukcesu aplikacji B2B. Trudno mówić o sukcesie aplikacji B2B, bez dobrego UX.

Rodzaje aplikacji B2B

Tak naprawdę wszystkie aplikacje B2B sprowadzają się do dwóch zagadnień:

 • Aplikacje B2B oszczędzające środki finansowe. Wśród tych aplikacji można wymienić aplikacje typu obieg dokumentów, aplikacje ERP, aplikacja SCM. Głównym obszarem, w którym aplikacja przyczynia się do redukcji kosztów jest automatyzacja procesów biznesowych. Niekiedy aplikacja przyczynia się do redukcji liczby pracowników. Najczęściej jednak pozwala obecnym pracownikom wykonywać bardziej kreatywne prace. Innym źródłem mniejszych kosztów są wydatki ponoszone na działania marketingowe. Aplikacja webowa B2B w znaczący sposób przyczynia się do redukcji wydatków na promowanie produktów wśród obecnych klientów.
 • Aplikacje B2B generujące większe przychody. Główną aplikacją jest sklep internetowy, sprzedażowa platforma B2B, aplikacja CRM. Mianownikiem tych wszystkich aplikacji jest stworzenie środowiska, które jego użytkownikom pozwoli generować większe przychody pośrednio jak w aplikacji CRM lub bezpośrednio jak w aplikacji platforma sprzedaży B2B. Źródłem większych przychodów są obecni klienci. Aplikacja w sposób automatyczny zwiększa przychody poprzez działania crosssellingowe i upsellingowe.

Skuteczne wdrożenie aplikacji B2B zależy od kilku czynników. Wszystkie one muszą wystąpić od początku procesu planowania po wdrożenie produkcyjne.

Właściciel aplikacji B2B

Już od samego początku aplikacja musi posiadać właściciela biznesowego. Musi to być jedna osoba, która jest najbardziej zainteresowana jej sukcesem. Właściciel aplikacji jest odpowiedzialny za cały proces. Od określenie celu, poprzez ustalenie wymagań biznesowych, wymagań funkcjonalnych, wymagań niefunkcjonalnych aplikacji. Po wybór twórcy aplikacji oraz uczestnictwo w procesie wdrożenia. To na nim spoczywa odpowiedzialność i obowiązek przeprowadzenie całego procesu wdrożenia aplikacji B2B do końca.

Zespół tworzący aplikację B2B

Sam właściciel pomysłu, w pojedynkę nic nie zdziała. Musi zgromadzić wokół siebie zespół. Osoby, bez których nie osiągnie sukcesu Głównymi członkami zespołu są sponsor finansowy, organizacyjny, użytkownicy aplikacji. Zespół, który pracuje nad stworzeniem aplikacji musi się składać z jak najszerszego grona osób, które mają lub chciałby mieć wpływ na ostateczny jej kształt.

Duża grupa interesariuszy zaangażowana w proces tworzenia wymagań aplikacji w znaczący sposób zwiększa możliwość osiągnięcia przez nią sukcesu. Wzięcie pod uwagę różnych oczekiwań, już na etapie planowania aplikacji, pokazuje również na przyszłość kierunki, w jakich może podążyć jej rozwój w przyszłości. W czasie wielu spotkań interesariusze mówią o swoich potrzebach już dzisiaj, w sytuacji, w której jeszcze nie posiadają aplikacji.

W każdej sytuacji aplikacja B2B dotyczy przynajmniej dwóch firm. Z tego też powodu, wśród członków zespołu opracowującego wymagania aplikacji B2B powinny się znaleźć osoby ze strony klientów. Uwzględnienie ich potrzeb w aplikacji w znaczący sposób przyczynia się do jej sukcesu. To klienci są również użytkownikami aplikacji.

Analiza przedwdrożeniowa aplikacji B2B

Analiza jest bardzo istotnym, a często pomijanym etapem w procesie wdrożenia aplikacji B2B. Pozwala już na bardzo wczesnym etapie sprawdzić zasadność dalszych prac. Długo przed wykonaniem pierwszych prac programistycznych.

Analiza przedwdrożeniowa aplikacji może być wykonana zarówno przez przyszłego twórcę aplikacji, jak również firmę zajmującą się konsultingiem IT. W obu przypadkach działanie przyniesie podobny efekt.

Celem analizy jest minimalizacja ryzyka niepowodzenia wdrożenia aplikacji. W sytuacji, w której analizę wykonała firma tworząca aplikację. Czas poświęcony na analizę pozwala poznać obie strony kontraktu. Już na bardzo wczesnym etapie.

Obszar analizy przedwdrożeniowej obejmuje ocenę: założeń biznesowych, wymagań funkcjonalnych, wymagań niefunkcjonalnych oraz przypadków użycia. Końcowym dokumentem jest raport przedstawiający rekomendację, udziela on odpowiedzi na pytania:

 • Czy wdrożenie aplikacji pozwoli uzyskać zamierzone cele?
 • Czy wdrożenie aplikacji jest możliwe do zrealizowania przy założonych oczekiwaniach, czasie, budżecie?
Wybór twórcy aplikacji B2B

Chcąc otrzymać najlepsze oferty warto skorzystać z internetu. Znaleźć firmę tworzącą aplikacje B2B. Firmę, która posiada doświadczenie w tworzeniu aplikacji. Warto wybrać firmę, która posiada siedzibę blisko zleceniodawcy. W znaczący sposób ułatwi to komunikację, spotkania. Szukając wykonawcy warto zwrócić się do innych firm, które korzystały z tego typu usług, aby poleciły swojego dostawcę. Wybór dostawcy obarczony jest istotnym ryzykiem. Warto rozmawiać, poznać się, poznać wartości twórcy aplikacji dedykowanych. Jak wybrać dostawcę oprogramowania dedykowanego?

 • Ustal sposób współpracy.
 • Określ KPI i warunki współpracy.
 • Przedstaw aplikację, którą chcesz zamówić.
Projektowanie aplikacji internetowych B2B

Jednym ze sposobów wdrożenia jest wybór właściwej metodologii wdrożenia aplikacji. Metodologii, która pozwoli uzyskać efekt w postaci aplikacji B2B przy założeniach, które zostały określone. Jest bardzo wiele, różnych metodologii, w naszej firmie wykorzystujemy dwie Agile lub metodologię wodospadu. Każda ma swoje zalety i wady. Zastosowanie wybranej z nich zależy w głównej mierze od sposobu pracy klienta.

Testy aplikacji B2B

Testy aplikacji stanowią znaczący czas w procesie jej realizacji. Mimo faktu, że podstawowe są wykonywane już w procesie projektowanie aplikacji internetowych, testy zajmują bardzo dużo czasu. Czasu, którego w żaden sposób nie można skrócić.

Zanim aplikacja zostanie udostępniona klientom musi przejść wiele, różnych testów wewnętrznych. Testów sprawdzających poprawność działania aplikacji oraz korzystania z niej przy zwiększonym obciążeniu. Testów z użytkowników, dołączanymi załącznikami, miejscami, w których z niej korzystają.

Wdrożenie aplikacji B2B

Na tym etapie, to wykonawca poświęca najwięcej czasu i zaangażowania, aby uruchomić aplikację. Zakończyć projekt. Chcąc zwiększyć skuteczność wdrożenia aplikacji warto przygotować tutoriale, szkolenia, kursy.

Zakładane efekty wdrożenia aplikacji B2B są możliwe tylko wówczas, gdy klient ściśle współpracuje z firmą tworzącą aplikacje. Najcenniejsze wsparcie, jakie może zaaferować firma to zaangażowanie zarządu firmy. Wdrożenie aplikacji B2B, to temat bardzo częstych naszych spotkań biznesowych. Aplikacje dostępne przez internet stały się standardem.

Rozwój aplikacji B2B

Wdrożenie aplikacji B2B nie jest ostatnim etapem. Jest zamknięciem pierwszego etapu jej tworzenia. Kolejnym jest rozwój aplikacji, który trwa tak długo, jak długo trwa jej życie.

Powiązane artykuły