Aplikacja windykacja

Aplikacja windykacja

Aplikacja Windykacja

Dobrych relacji z Klientami nigdy nie ułoży się bez szczegółowej wiedzy o nich. Dlatego aplikacja automatycznie importuje z systemu SAP R/3 wszystkie faktury oraz dane Klientów wraz z informacjami niezbędnymi do prawidłowego zarządzania procesem windykacji należności. Dzięki temu użytkownik dysponuje pełną historią płatności Klienta. Takie śledzenie płatności daje możliwość modyfikacji i miejsca Klienta w windykacyjnej hierarchii.

Procesy automatyczne w aplikacji Windykacja

Aplikacja windykacja umożliwia znaczącą automatyzację pracy osobie odpowiedzialnej za zarządzanie procesem windykacji, poprzez udostępnienie jej wyraźnie określone procedury. Są to schematy grupowania Klientów, sposoby i terminy rozpoczęcia procedur windykacyjnych oraz procesy automatyczne. umożliwia automatyczne informowanie wszystkich osób zaangażowanych w proces obsługi Klienta w Firmie zarówno o rozpoczęciu jak i każdym etapie procesu windykacji. Poprzez informowanie osób zainteresowanych o rozpoczęciu procesu windykacji, aplikacja umożliwia podjęcie działań mających na celu zapłatę zaległej faktury przed podjęciem działań windykacyjnych. Umożliwia również zapoznanie się każdej uprawnionej osobie ze statusem procesu windykacji odnośnie poszczególnych Klientów. Wszystkie informacje są dostępne z pozycji biurka oraz własnego komputera, bez konieczności angażowania kogokolwiek w zakresie przygotowania zdefiniowanego raportu lub zestawienia.

Aplikacja umożliwia tworzenie korespondencji seryjnej poprzez wykorzystanie szablonów pism. Korespondencja jest generowana i przyporządkowywana na statusu faktury w procesie windykacji oraz przynależności Klienta do grupy według stanu jego zadłużenia. Użytkownik dysponuje możliwościami ustawienia trybu monitowania, natomiast sama aplikacja przypomina o czasie kolejnego monitu i automatyzuje druk korespondencji. monitowania jest powiązana z możliwością ustawienia automatycznego blokowania Klienta (zawieszenia dla niego sprzedaży) w momencie tworzenia monitu przedsądowego. W przypadku połączenia aplikacji z systemem sprzedaży blokada taka może być połączona z blokadą konta i wyświetleniem takiej informacji na pulpicie zamówień handlowca. W ten sposób aplikacja może sama tworzyć „czarną listę” Klientów.

Segmentacja Klientów

Użytkownik dysponuje możliwością podziału Klientów na grupy. Na Klientów, którym można sprzedawać warunkowo i którym pod żadnym pozorem nie należy sprzedawać nic. Mając na celu skupienie uwagi użytkowników aplikacji na Klientach najbardziej wartościowych aplikacja dysponuje funkcją ustalania poziomu kwot minimalnych lub minimalnych poziomów rozrachunków z Klientem.

Aplikacja pozostawia do dyspozycji użytkownika możliwość wyłączania poszczególnych Klientów z grup lub konkretnych faktur. Ma to znaczenie w przypadku porozumienia dotyczącego spłaty należności.

Elastyczność

W związku z tym, że w wielu Organizacjach polityka windykacyjna ewoluuje wraz z rozwojem oraz formalizowaniem się obowiązujących w procedur, aplikację można dostosować do zmieniających się potrzeb Organizacji.

Efektem końcowym wdrożenia aplikacji 'Windykacja' jest sprawne zarządzanie procesem windykacji faktur oraz zintegrowanie wszystkich danych i przekazywanie istotnych informacji o położeniu Klientów wszystkim zainteresowanym.

Zarządzanie windykacją miękką i twardą

Aplikacja umożliwia sprawne zarządzanie tzw. windykacją miękką i twardą. W związku ze zdecydowanie większą skutecznością windykacji miękkiej (polegającej na czynnościach podejmowanych samodzielnie przez wierzyciela w ramach odzyskiwania należności) procedury w niej zaszyte skupiają się na działaniach wykonywanych przez samą Organizację.

Aplikacja pozwala również zarządzać tzw. windykacją twardą (prowadzoną na drodze sądowej), która jest ostatecznością, gdy dłużnik zły przestaje być Klientem Organizacji.

Szybkość znaczy skuteczność

W związku z faktem, że skuteczność procesu odzyskania należności maleje wraz z jej przeterminowania aplikacja umożliwia szybkie i bardzo sprawne rozpoczęcie procesu windykacji. Automatyzacja procesów oraz ograniczenie ilości informacji wprowadzanych przez jej użytkowników umożliwia intuicyjne zarządzanie procesem windykacji.

Aplikacja Windykacja wprowadza standard realizacji procesu windykacji na wszystkich szczeblach Organizacji. Oznacza to, że użytkownicy postępują wg ściśle określonych reguł, co daje gwarancję, że zawsze w odpowiednim momencie zostaną podjęte wszystkie przewidziane procedurą czynności.

Należy pamiętać, że proces windykacji zakończony odzyskaniem pieniędzy, a utratą Klienta -to potencjalna strata dla Organizacji w związku z czym aplikacja umożliwia uwzględnienie również tego czynnika w procesie odzyskania należności. Wartość Klienta, to wartość przez całe jego życie (life-time value, LTV -skumulowana wartość zakupów), a nie jedynie wartość tej jednej transakcji, która podlega procesowi windykacji. Dodatkowo, zdobycie Klienta jest wielokrotnie bardziej kosztowne niż utrzymanie już istniejącego. Skoro więc poniesione zostały koszty zdobycia Klienta i jest on Klientem dochodowym, to warto zastanowić się nad utrzymaniem go. Aplikacja umożliwia segmentację i różnych procedur w zależności od ważności Klienta dla Organizacji.