Aplikacja HR jako narzędzie do maksymalnego wykorzystania inwestycji w pracowników

Aplikacja HR, jako narzędzie do maksymalnego wykorzystania inwestycji w pracowników

Aplikacje HR

Podczas gdy dzisiejsze wybiegające w przyszłość organizacje starają się robić więcej za mniej, przygotowują się również do pełnego wykorzystania pojawiających się możliwości. Kluczowe znaczenie dla obu celów ma efektywne wykorzystanie ich inwestycji w pracowników. Firmy osiągające wysokie wyniki prosperują we wszystkich cyklach ekonomicznych, w dużej mierze dzięki zdolności do wykorzystania i zastosowania talentów swoich pracowników.

W krótkiej perspektywie pracownicy firm mają kluczowe znaczenie dla jej zdolności do osiągania lepszych wyników niż konkurencja oraz dostarczania wartości dla akcjonariuszy. W dłuższej perspektywie czasowej wykwalifikowani i zmotywowani pracownicy zapewniają firmom wyróżniającą się przewagę konkurencyjną, która opiera się imitacji. W miarę jak firmy starają się przyciągać, zatrzymywać i rozwijać talenty, których potrzebują, starają się dostosować do swoich funkcji kadrowych na nowe sposoby:

  • Firmy często dążą do lepszego dopasowania zasobów ludzkich do strategii biznesowej.
  • Aby wspierać cele rozwojowe, kadra zarządzająca coraz częściej poszukuje skalowalnej infrastruktury oraz dostępu do miejsca pracy i analizy trendów potrzebnych do podejmowania decyzji w oparciu o fakty.
  • Jednocześnie firmy starają się ograniczyć koszty związane z samym działem kadr.
Zwiększanie wartości firmy poprzez Aplikację HR

Współpracujemy z klientami w celu osiągnięcia wysokiej wydajności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz ogólnej zdolności organizacji do efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich. Pomagamy klientom rozwijać się, optymalizując wydajność i produktywność ich pracowników. Jednocześnie umożliwiając organizacjom zajmującym się zasobami ludzkimi klienta zwiększenie ich skalowalności i zdolności do sprostania wymaganiom biznesowym.

Nasze usługi łączą w sobie głęboką wiedzę branżową z doświadczeniem w zakresie aplikacji HR, integracji systemów. Dzięki naszemu doświadczeniu, to unikalne połączenie możliwości pomaga klientom osiągnąć oszczędności w zakresie kosztów operacyjnych HR. Całkowitych oszczędności kosztów pracowniczych oraz wydajności i usprawnień biznesowych pracowników.

Wdrożenie aplikacji HR, obniżenie kosztów operacyjnych działu kadr

Przejście do modelu świadczenia usług i wdrożenie sprawdzonych, efektywnych procesów może przynieść znaczne oszczędności w kosztach świadczenia usług kadrowych. Dzięki standaryzacji, centralizacji i automatyzacji kluczowych usług, aplikacja HR może pomóc organizacjom obniżyć koszty operacyjne działu kadr.

Aplikacja HR realizuje branżowe praktyki, automatyzuje udokumentowane procesy, integruje ludzi, procesy i technologie w ramach naszego zindustrializowanego modelu. Zmniejszamy koszty operacyjne działu kadr dzięki wykorzystaniu aplikacji HR. Naszemu doświadczeniu możliwości dostawczych, wykorzystaniu modelu usług oraz zmniejszeniu kosztów transakcyjnych poprzez zwiększenie samoobsługi.

Aplikacja HR, rozwiązaniem na zwiększone koszty osobowe

Poza obniżeniem kosztów operacyjnych związanych z zasobami ludzkimi, wdrożenie aplikacji HR pozwala również zredukować ogólne koszty pracownicze. Aplikacja HR pomaga organizacjom zminimalizować pracę generującą niską wartość dodaną, skrócić czas nieprodukcyjny, ograniczyć absencję i obniżyć koszty niskiej jakości.

Aplikacja HR umożliwia firmom osiąganie wymiernych rezultatów, które obejmują lepszy dobór najlepszych pracowników, lepszą retencję kluczowych pracowników, lepszą identyfikację pracowników osiągających słabe wyniki, przekwalifikowanie i rozmieszczenie pracowników oraz przyspieszenie procesu podnoszenia kompetencji. Stosowanie sprawdzonych, skutecznych procesów zwalnia również czas kierowników liniowych i pracowników, co skutkuje znacznym wzrostem wydajności.

Aplikacja HR pozwala osiągnąć lepsze wyniki pracownikom

Poza obniżeniem kosztów, aplikacja HR pomaga organizacji osiągnąć lepsze wyniki w zakresie zasobów ludzkich, mierzone wzrostem przychodów. Aplikacja HR tworzy przewagę konkurencyjną poprzez prognozowanie i spełnianie wymagań w zakresie talentów oraz dostosowywanie planów dotyczących talentów, możliwości kadrowych i wyników pracowników do strategii biznesowej.

Ukierunkowane kampanie edukacyjne są kolejnym strategicznym narzędziem służącym do poprawy wyników pracowników. Opierając się na bogatym portfelu aktywów, kampanie dostosowują doświadczenia edukacyjne w oparciu o odbiorców i kluczowe cele biznesowe, mierząc wyniki w kategoriach istotnych dla działalności firm. Wyniki osiągane przez firmy obejmują wymierne zadowolenie użytkowników, szybszy czas do osiągnięcia niezbędnych umiejętności oraz skrócenie czasu poświęcanego na szkolenia.

Aplikacja HR pozwala analizować dane dotyczące pracowników oraz dane porównawcze, które są niezbędne do podejmowania decyzji dotyczących talentów. Wyniki dotyczące talentów są mierzone za pomocą wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI) oraz pomiarów finansowych. Konsekwentne stosowanie skutecznych, ukierunkowanych na użytkownika polityk i procesów HR prowadzi do znacznego wzrostu zadowolenia pracowników i kadry zarządzającej.

Aplikacja HR usprawnia kluczowe procesy HR, które dotyczą każdego obszaru organizacji. Umożliwia radykalną poprawę produktywności i wyników pracowników, mierzonych zwiększoną sprzedażą.

Aplikacja HR zakres i możliwości

Zintegrowane usługi są odpowiedzią na strategie biznesowe firm, umożliwiają pozyskiwanie i rozwijanie talentów oraz wspierają cały cykl życia pracownika, od rekrutacji po przejście na emeryturę. Aplikacja HR wprowadza zwiększony rygor do procesów kadrowych, kładąc nacisk na wskaźniki biznesowe, zarządzanie talentami oraz wysoce efektywne działania z zakresu HR i uczenia się.

Nasz model cyfrowy jest dostosowany do specyficznych wymagań biznesowych firmy. Aplikacja HR oferuje funkcjonalną głębię i zasięg oraz elastyczność w integracji z szeroką gamą rozwiązań. A ponieważ nasze usługi są w wysokim stopniu zindustrializowane, mogą być dostarczane w sposób modułowy - zapewniając wszystko, od konkretnych komponentów usług HR do kompleksowych, kompleksowych rozwiązań.

Aplikacja HR i strategia kadrowa firmy

Nasze doświadczenie, ekspertyza w zakresie konsultingu IT może pomóc w przełożeniu strategii biznesowej klienta na kluczowe elementy strategiczne - w tym strategię dotyczącą kapitału ludzkiego, projekt organizacji oraz kulturę i podstawowe wartości - które kierują planowaniem i działaniami w zakresie zasobów ludzkich. Pomagamy firmom w identyfikacji ukierunkowanych zmian w kluczowych procesach, transformacji cyfrowej działu HR, politykach, systemach i strukturach, które mają na celu poprawić wydajność pracowników i działalności biznesowej.

Aplikacja HR Zarządzanie kontami i dostosowanie strategiczne

Aby zapewnić dostarczenie odpowiedniej wartości, tworzyć przewagę konkurencyjną, aplikacja HR zapewnia sprawdzone zarządzanie dostarczania usług. Aplikacja HR pomaga działowi kadr i firmie osiągnąć zgodność w zakresie inwestycji, kierunku i priorytetów. Aplikacja monitoruje i usprawnia zarządzanie świadczeniem usług kadrowych w celu zapewnienia ich efektywnej realizacji i pomiaru w odniesieniu do ustalonych wcześniej celów biznesowych i docelowych wyników.

Aplikacja HR ułatwia rozwój talentów

Aplikacja HR udostępnia niezbędne informacje do podjęcia lepszych decyzji w zakresie zasobów ludzkich, które dotyczą kluczowych segmentów rynku pracy, kompetencji i ról niezbędnych do realizacji strategii biznesowej organizacji. Planowanie i analiza procesów, narzędzi i zasobów oraz metodologii prognozowania dostarcza użytecznych informacji i rozwiązań, które zwiększają efektywność pozyskiwania, rozwoju i utrzymania talentów.

Aplikacja HR ułatwia zarządzanie talentami

W obszarze zarządzania talentami aplikacja HR zajmuje się procesami od rekrutacji do wynagradzania, w tym narzędziami do nauki i rozwoju kariery, które mają kluczowe znaczenie dla efektywnej pracy, utrzymania pracowników i rozwoju ich kariery.

Rekrutacja

Wiodąca wiedza specjalistyczna w zakresie rekrutacji ułatwia pozyskiwanie i przenoszenie wysoko wydajnych talentów poprzez zatrudnianie pracowników zewnętrznych, transfery wewnętrzne i zatrudnianie pracowników tymczasowych.

Wyniki i postęp

Usprawniając analizę mocnych i słabych stron pracowników, aplikacja HR ułatwia tworzenie plany doskonalenia umiejętności i dostosowywania najlepszych pracowników do najważniejszych ról.

Nauka

Kompleksowe usługi edukacyjne obejmują programy rozwoju umiejętności skoncentrowane na wynikach biznesowych. Podejście obejmuje planowanie, projektowanie i realizację, w tym wykorzystanie technologii pomocniczych i innowacyjne podejście.

Rekompensata

Aplikacja HR przyczynia się do poprawy skuteczności odszkodowań poprzez powiązanie nagród i zachęt z wkładem poszczególnych osób, zespołów i całej organizacji. Zapewniając analizę rynku, trendów, stanowisk i badań, która ułatwia dostosowanie się do rynku. Aplikacja HR wprowadza struktury wynagrodzeń i zachęt, które umożliwiają lepszą rekrutację i utrzymanie pracowników.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Aplikacja HR ułatwia realizować usługi w zakresie administracji kadrami, począwszy od obsługi rekrutacji, zarządzania wyposażeniem, zarządzania benefitami i świadczeniami, zarzadzania urlopami, delegacjami a skończywszy na obsłudze klienta.

Obsługa klienta

Aplikacja HR zapewnia jeden punkt kontaktowy dla zapytań związanych z zasobami ludzkimi. Nasz intuicyjnie zaprojektowany samoobsługowy portal HR daje pracownikom i menedżerom bezpośredni dostęp do wielu wspólnych funkcji i polityk HR. Zintegrowane centrum kontaktowe umożliwia firmie śledzenie i zarządzanie procesem kontaktu od zapytania ofertowego do rozwiązania.

Zarządzanie incydentami

Aplikacja HR zarządza złożonymi i delikatnymi sprawami w zakresie relacji z pracownikami, zarządzania nieobecnościami w pracy, delegacjami, zaliczkami, a także zdrowia, bezpieczeństwa i pomocy pracownikom. Aplikacja zapewnia zgodność z polityką i zasadami biznesowymi firmy, jednocześnie monitorując i analizując zgromadzone dane oraz obsługując niezbędne raporty zewnętrzne.

Zarządzanie personelem i danymi

Wszechstronne możliwości aplikacji HR zapewniają wydajne i efektywne kosztowo zaplecze kadrowe i usługi transakcyjne, począwszy od dużych transakcji kadrowych (takich jak promocje i wypowiedzenia), poprzez administrację danymi, aż po zarządzanie odejściami i nieobecnościami.

Korzyści z wdrożenia aplikacji HR

Aplikacja HR zapewnia zintegrowaną administrację świadczeń. Zapewnia pracownikom i menedżerom bezproblemowy wgląd w kluczowe procesy i zarządzanie usługami. Tworzenie bazy wiedzy w firmie jest procesem, którego jednym z narzędzi może być aplikacja HR.

Aplikacja HR pomaga klientom osiągać istotną przewagę konkurencyjną poprzez redukcję kosztów i poprawę efektywności pracowników i wyników biznesowych.

Zróżnicowana oferta

Kompleksowe rozwiązanie obejmuje zarządzanie talentami i administrację kadrami, zapewniając zintegrowane możliwości w zakresie zasobów ludzkich bez konieczności rezygnowania ze stopnia specjalizacji lub korzyści skali. Sprawdzone procesy są konfigurowalne i dostarczane w zależności od potrzeb, co daje naszym klientom większą elastyczność w reagowaniu na zmieniające się potrzeby rynku. Nasze duże doświadczenie daje większe możliwości i kontrolę, umożliwiając jednocześnie szybkie podejmowanie decyzji, dostęp do innowacji oraz zarządzanie problemami i zmianami.

"Ta globalna umowa w zakresie tworzenia i rozwijania aplikacji HR dla firmy ważny strategiczny wybór. Wierzymy, że najlepiej dla naszej firmy będzie, jeśli skoncentrujemy się na naszych podstawowych kompetencjach i przeniesiemy to, co jest naszym zapleczem, do czyjegoś biura". Tak mówią klienci.

Zintegrowane doradztwo, technologia i wiedza specjalistyczna w zakresie outsourcingu

W skład zasobów firmy wchodzą specjaliści posiadający wiedzę w zakresie IT i zarządzania projektami organizacyjnymi, zasobów ludzkich. Profesjonaliści ci są uzupełniani przez pulę utalentowanych konsultantów posiadających doświadczenie w większości branż, technologii i procesów biznesowych, a także bogate doświadczenie w dziedzinie ERP oraz wgląd w najnowsze trendy technologiczne.

Koncentracja na tworzenie przewagi konkurencyjnej i wynikach biznesowych

Szeroki wachlarz usług, możliwości strategiczne i sprawdzone metodyki umożliwiają organizacjom klientów dostosowanie procesów HR do strategii biznesowej. Koncentrując się na potrzebach użytkowników i przedsiębiorstw, procesy firmy pokonują tradycyjne odseparowane silosy. Zintegrowane technologie odzwierciedlają procesy biznesowe, odciążając pracowników od wielu wspólnych zadań administracyjnych i pomocniczych, umożliwiając im skoncentrowanie wysiłków na inicjatywach tworzących wartość dodaną i zwiększając ich zdolność do osiągania zwrotu z inwestycji.

Powiązane artykuły